جوک شماره 1 / جای پارک

جوک شماره 1 / جای پارک

ترجمه جوک شماره 1 / جای پارک

صاحب یک شرکت از دیگری می پرسد: "به من بگو. بیل ، چطور کارمندان تو همیشه صبح به موقع سر کارهستند؟"

بیل پاسخ می دهد: "آسان. 30 کارمند و 20 جای پارک."