جوک شماره 10 / دستمزد وکیل

جوک شماره 10 / دستمزد وکیل

ترجمه جوک شماره 10 / دستمزد وکیل

مردی پیش وکیل می رود: "دستمزد شما چقدر است؟"

وکیل می گوید: "1000 دلار برای سه سوال."

مرد: "وای - خیلی زیاد! آن کمی گران نیست؟"

وکیل: "بله، سومین سوال تو چیست؟"