جوک شماره 11 / پلیس و پیرمرد

جوک شماره 11 / پلیس و پیرمرد

ترجمه جوک شماره 11 / پلیس و پیرمرد

پلیس در ساعت 1 بامداد پیرمردی را در شرایط مشکوک متوقف می کند.

"آقا چه کاری را این قدر دیر وقت در بیرون انجام می دهی؟" افسر پلیس می پرسد.

مرد پاسخ می دهد: "من به سمیناری در مورد اثرات مضر الکل می روم."

افسر پلیس می گوید: "آیا دروغ میگویی یا چیزی دیگر است؟ چه کسی سمیناری مثل آن را در این ساعت برگزار کند؟"

مرد آه می کشد: "همسرم."