جوک شماره 12 / گواهی فوت

جوک شماره 12 / گواهی فوت

ترجمه جوک شماره 12 / گواهی فوت

پزشکی به پرستار خود فریاد می زند: "برای آخرین بار به تو می گویم، هنگام پر کردن گواهی فوت، نام بیماری را در زیر علت مرگ قرار بده، نه نام پزشک ناظر را!"