جوک شماره 13 / سود من به پدرم

جوک شماره 13 / سود من به پدرم

ترجمه جوک شماره 13 / سود من به پدرم

تنها استفاده ای که پدرم از من کرد برمی گردد به 22 سال پیش:

روزی او مرا به بانک برد و گفت: "اصلا حرف نزن."

بعد به رئیس بانک گفت: "فرزند من کر و لال است" و وام گرفت و ماشین خرید.