جوک شماره 17 / رسبیف

جوک شماره 17 / رسبیف

ترجمه جوک شماره 17 / رسبیف

مهمان در یک رستوران: "من از خوردن این کباب گوشت گاو امتناع می کنم. لطفا مدیر را صدا کنید."

پیشخدمت: "آن هیچ فایده ای ندارد. او هم نمی خورد."
دکتر: "آیا می توانی ماری که تو را نیش زد را توصیف کنی؟"

بیمار: "بله. آن شبیه یک طناب عصبانی بود."