جوک شماره 18 / بیمه پدر بزرگ

جوک شماره 18 / بیمه پدر بزرگ

ترجمه جوک شماره 18 / بیمه پدر بزرگ

نوه: "پدربزرگ ، چرا بیمه عمر نداری؟"

پدربزرگ: "این طوری همه شما می توانید وقتی که من می میرم واقعاً ناراحت باشید."
سوال: سیاستمداران و پوشک بچه ها چه چیز مشترکی دارند؟

جواب: هر دو باید به طور منظم و هر دو به یک دلیل عوض شوند.