جوک شماره 2 / صندلی برقی

جوک شماره 2 / صندلی برقی

ترجمه جوک شماره 2 / صندلی برقی

کشیشی از قاتل محکوم در صندلی برقی می پرسد: "آیا آخرین درخواستی داری؟"

قاتل پاسخ می دهد: "بله ، لطفاً دست مرا بگیر ..."