جوک شماره 24 / شعبده بازی با عددها

جوک شماره 24 / شعبده بازی با عددها

ترجمه جوک شماره 24 / شعبده بازی با عددها

شعبده بازی من:

8 را با 15 جمع کنید.

حاصل جمع را در 3 ضرب کنید.

بعد تقسیم بر 2 کنید.

و سپس 11 را از آن کم کنید.

حالا به مدت 5 ثانیه چشم هایتان را ببندید. همه جا تاریک خواهد شد.

از شعبده بازی من خوشتان آمد؟