جوک شماره 25 / حرف زدن مرد در خواب

جوک شماره 25 / حرف زدن مرد در خواب

ترجمه جوک شماره 25 / حرف زدن مرد در خواب

خانمی به دکتر مراجعه کرد و گفت: "دکتر ، شوهرم در خواب حرف می زند ، چه چیزی باید به او بدهم؟"

دکتر گفت: "فرصت"

زن گفت: "چه فرصتی؟"

دکتر گفت: "به او فرصت بده تا وقتی که بیدار است صحبت کند."