جوک شماره 27 / چای آوردن دختر برای پدرش

جوک شماره 27 / چای آوردن دختر برای پدرش

ترجمه جوک شماره 27 / چای آوردن دختر برای پدرش

پدر به دختر: "دخترم یک لیوان آب برای بابا بیار."

دختر: "بابا، من تلویزیون تماشا می کنم. حال ندارم."

دختر کوچکتر: "بابا بزار تلویزیون تماشا کنه. اون خیلی بی ادبه. خودت برو آب بخور برای من هم یک لیوان بیار."
علم روان شناسی ثابت کرده که خندیدن خوب است، قهقهه عالی است، گریه کردن آدم را آرام می کند، اما باور کنید، فحش دادن چیز دیگری است. دل آدم خنک میشه.