جوک شماره 29 / ترس از زن

جوک شماره 29 / ترس از زن

ترجمه جوک شماره 29 / ترس از زن

از دوستم پرسیدم: تو از زنت میترسی؟

گفت: "چرا باید بترسم؟

لباس هامو شستم.

اتو کردم.

غذا رو پختم.

ظرف ها رو شستم.

شیشه ها رو تمیز کردم.

زیر بچه رو هم عوض کردم.

اونی که کارش مونده باید بترسه !"