جوک شماره 3 / مادر زن

جوک شماره 3 / مادر زن

ترجمه جوک شماره 3 / مادر زن

زن با مادرش تماس می گیرد: "امروز من با شوهرم خیلی دعوا کردم. می آیم دوباره با شما زندگی کنم."

مادر: "نه. او باید هزینه اشتباه خود را بپردازد. من می آیم با شما زندگی کنم."