جوک شماره 32 / شش دختر همدیگرو گم میکنن

جوک شماره 32 / شش دختر همدیگرو گم میکنن

ترجمه جوک شماره 32 / شش دختر همدیگرو گم میکنن

یک معمای ساده:

شش تا دختر که با هم دوست بودن دسته جمعی میرن استخر. ولی وقتی برمیگردن همشون همدیگرو گم میکنن.

چرا همدیگرو گم میکنن؟

آفرین!

آرایش هاشون پاک شد ، همدیگرو نشناختن.