جوک شماره 34 / عکس های کودکی من

جوک شماره 34 / عکس های کودکی من

ترجمه جوک شماره 34 / عکس های کودکی من

چند تا عکس از دوران کودکی من پیدا شده.

وقتی که به آن ها نگاه می کنم متوجه می شوم چقدر پدر و مادر خوبی دارم که مرا در ظرف آشغال نینداختند.
رئیس از کارگرش می پرسد: "چرا کار نمی کنی؟"

کارگر توضیح می دهد: "متاسفم رئیس، آمدن شما را ندیدم."