جوک شماره 41 / بیابان های ایران

جوک شماره 41 / بیابان های ایران

ترجمه جوک شماره 41 / بیابان های ایران

بیابان در ایران این طور است که بجز کفتار و کرکس و طبیعت و تپه، یکدفعه می بینی وسطش دانشگاه هم هست.
به پدر بزرگم گفتم: "میخام با شما مشورت کنم."

اون هم سمعک و در آورد، روی میز گذاشت و گفت: "گوش میدم، پسر."