جوک شماره 42 / مورچه و گاو

جوک شماره 42 / مورچه و گاو

ترجمه جوک شماره 42 / مورچه و گاو

مورچه‌ای در حال قدم زدن در جاده است. گاوی با او همراه می‌شود و یک تپاله بزرگ بر رویش می‌اندازد. بام!

سه ساعت طول می‌کشد تا مورچه از زیر آن همه مدفوع خارج شود.

وقتی که بالاخره خارج می‌شود مشت خود را تکان می‌دهد: "لعنتی، مستقیم توی چشمم افتاد!"