جوک شماره 43 / خوشبین باش

جوک شماره 43 / خوشبین باش

ترجمه جوک شماره 43 / خوشبین باش

هیچ وقت به خودت نگو که من آدم زشتی هستم بلکه بگو که من میمون خوشگلی هستم.

همیشه مثبت فکر کن.

ترجمه

مغرور نباش که به تعداد موهایت دوست داری.

وقتی که به آنها نیاز داشته باشی متوجه می‌شوی که کچل هستی.