جوک شماره 45 / دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است

جوک شماره 45 / دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است

ترجمه جوک شماره 45 / دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است ولی وقتی مقصد دستشویی باشد دیر رسیدن هیچ فرقی با نرسیدن ندارد.

ترجمه

فیلم‌های هندی خیلی هم غیرواقعی نیستند من با چشم خودم دیدم که وقتی رفتم از جیب پدرم پول بردارم پدرم در یک دهم ثانیه با یک جهش بلند از در حیاط تا طبقه پنجم پرید و با زانویش روی گردنم فرود آمد.