جوک شماره 46 / دایی باهوش من

جوک شماره 46 / دایی باهوش من

ترجمه جوک شماره 46 / دایی باهوش من

دایی من به رفیقش: "من یک ماشین پراید خریدم."

رفیقش: "مدل ماشینت چی است؟"

دایی من: "قرمز است."

رفیقش: "ماشین را گران خریدی!"

ترجمه

فقط روز اول رژیم گرفتن مشکل است چون روز دومی ندارد.