جوک شماره 48 / من و دوست قدیمی

جوک شماره 48 / من و دوست قدیمی

ترجمه جوک شماره 48 / من و دوست قدیمی

دوستی دارم که هر چند سال یکبار اتفاقی در خیابان می بینمش و با هم گوشی‌های مان را چک می‌کنیم تا مطمئن شویم که شماره همدیگر را داریم بعد خداحافظی می‌کنیم تا چند سال بعد.

ترجمه

در فروشگاه کفش: "این کفش‌ها ممکن است به مدت دو هفته تنگ باشند."

مشتری: "نگران نباشید. من آنها را از هفته سوم خواهم پوشید."