جوک شماره 6 / کارت اعتباری

جوک شماره 6 / کارت اعتباری

ترجمه جوک شماره 6 / کارت اعتباری

مردی متوجه شد که کارت اعتباری وی به سرقت رفته است.

اما او هرگز آن را گزارش نکرد چون که دزد هنوز به طور قابل توجهی کمتر از همسرش پول خرج می کرد.