جوک شماره 7 / طناب الاستیک

جوک شماره 7 / طناب الاستیک

ترجمه جوک شماره 7 / طناب الاستیک

کارآگاهی از زنی می پرسد: "پس شوهرت خودش را حلق آویز کرد؟"

زن پاسخ می دهد: "بله درست است."

کارآگاه مشکوک ادامه می دهد: "اما چرا این همه کبودی روی سرش است؟"

زن: "احمق پیر از طناب الاستیک استفاده کرد!"